CERTUS TIM
Miodrag Pavlović
Partner

Kao partner od osnivanja Certus Consulting-a 2004. godine Miodrag je učestvovao na brojnim projektima za domaće i strane klijente koji su uspešno realizovani, a specijalizovan je za oblast javnih finansija i upravljanja budžetskim procesima, upravljanje projektima, feasibility studije, restrukturiranja i privatizacije, izradu biznis planova, poreske optimizacije i druge vrste ekonomsko-finansijskog savetovanja. Profesionalnu karijeru započeo je u Službi društvenog knjigovotstva (SDK) u Pančevu, na poslovima inspekcijske kontrole, zatim je karijeru nastavio kao pomoćnik direktora za platni promet, kao i generalnog direktora SDK u Pančevu, do 1992. godine. Od 1992. godine do 1994. godine obavljao je poslove zamenika generalnog direktora Republičke uprave javnih prihoda sa sedištem u Beogradu. Od 1994. godine do 2004. godine obavljao je poslove pomoćnika ministra finansija u Vladi Republike Srbije, gde je radio na reformi javnih finansija, kao i pripremi i donošenju budžeta Republike Srbije, budžeta lokakalnih samouprava i pratećih zakona iz oblasti javnih finansija. U periodu obavljanja poslova pomoćnika ministra finansija bio je i predsednik Upravnog odbora Agencije za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore, kao i predavač na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu – specijalistički kurs postdiplomskih studija (Priprema i donošenje budžeta Republike Srbije i budžeta lokalnih samouprava). Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer: Ekonomska politika i planiranje.

Stefan Lazović
Direktor

Kao direktor konsultantske kuće Certus Consulting, Stefan je odgovoran je za komunikaciju sa domaćim i stranim klijentima. Pored izrade “due diligence” izveštaja kod investicionih projekata, specijalizovan je za oblasti prometa nekretninama, bankarskih poslova i poreskog prava. Prethodno je radio u Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita, na poslovima analize nekretnina koje se nude kao kolateral po stambenim kreditima svih banaka u Srbiji, uključujući i analizu dokumentacije pri projektnim finansiranjima. Takođe je radio i u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, gde je bio zadužen za davanje mišljenja obveznicima u vezi pravnih posledica prijave na obavezno socijalno osiguranje. Pripravnički staž je obavljao u Privrednom sudu u Beogradu, kao i u jednoj od beogradskih advokatskih kancelarija. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i položio je pravosudni ispit. Završio je dve specijalizacije za poreskog savetnika i poseduje i serfitikat iz engleskog jezika za pravnike.

Mr Aleksandar Ilić
Viši Savetnik

Kao Viši Savetnik u konsultantnoj kući Certus Consulting, Aleksandar je angažovan na brojnim projektima za domaće i strane klijente, a zadužen je za upravljanje projektima i razvoj odnosa sa klijentima. Specijalizovan je za makroekonomske i sektorske analize, kao i analizu poslovanja kompanija i finansijskih institucija, izradu biznis planova, procenu vrednosti kapitala i izradu strategija i drugih ekonomsko-finansijskih studija. Pre Certus Consulting-a, Aleksandar je radio u kabinetu potpredsednika Vlade Republike Srbije gde je bavio makroekonomskim analizama, privrednim razvojem, pripremom strateških dokumenata, sprovođenjem usvojenih strategija i saradnjom sa međunarodnim finansijskim institucijama, a pre toga je radio u Ministartvu finansija, gde se bavio makroekonomskim i fiskalnim analizama. Aleksandar je diplomirao i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i autor je više naučnih i stručnih radova. Angažovan na doktorskim studijama Saint Petersburg Mining University.

Zorica Pavlović
Advokat

Kao advokat, učestvovala je na brojnim uspešno realizovanim projektima za domaće i strane klijente. Takođe, ima bogato dugogodišnje iskustvo rukovođenja u Ministarstvu zdravlja, kao pomoćnik ministra, u kom period je učestvovala u donošenju proposa na osnovu kojih je po prvi put u Republici Srbiji osnovana Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (izrada Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima i veliki broj podzakonskih akata za sproviđenje tog zakona). Oblasti stručnosti su: upravljanje projektima, regulativa sistema zdravstvene zaštite, zdravstvenog osiguranja, lekova i medicinskih sredstava, hrane, dijetetskih suplemanata, predmeta opšte upotrebe i drugo, zatim lokalna i međunarodna saradnja i poresko savetovanje. Učestvovala je i na različitim M&A projektima i projektima subvencionisanja poljoprivrednih zasada. Za potrebe klijenata Certusa, obavljala je poslove: analize nacionalnog zdravstvenog zakonodavstva, kao i zakonodavstva EU, u cilju privlačenja stranih investitora, a posebno u oblasti lekova i apotekarske delatnosti, uključujući i analizu izveštaja Komisije EU o napretku Srbije u postupku harmonizacije sa zakonodavstvom EU, analizu propisa u oblasti platnih usluga zemalja u okruženju, i dr. U uslovima pandemije Covida-19 prti i vrši analizu nacionalnih politika zemalja u okruženju, kao i regulatornih tela EU, u otklanjanju posledica pandemije na zdravstveni sistem. Zorica je diplomirala i magistrirala na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Marko Milenković
IT Asistent

Marko je zaposlen na poziciji IT Asistenta u Certus Consulting-u i zadužen je za održavanje i administriranje mreže kao i za odabir IT opreme, njeno instaliranje, upravljanje i održavanje. Odgovoran je za administraciju sistema uključujući i konfiguracije servera za poštu, servera za podatke, servera za štampu i zaštitu računara od virusa. Pruža IT i drugu tehničku podršku zaposlenima i klijentima u realizaciji konkretnih projekata. Poseduje odgovarajuće sertifikate i znanja iz oblasti IT-a.